GAET – Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp quốc phòng xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

GAET – Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp quốc phòng xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

  22 /04 /2024

Ngày 12/4/2024, GAET đã khởi công xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Hệ thống có phạm vi áp dụng rộng, liên quan đến các hoạt động kinh doanh vật liệu nổ, thương mại... [Đọc tiếp]