Giới thiệu tiêu chuẩn ISO 17025

  01 /12/2016

Giới thiệu tiêu chuẩn ISO 17025

Giới thiệu về tiêu chuẩn ISO17025

Kế thừa kết quả đúc kết từ kinh nghiệm chung trong việc thực hiện tiêu chuẩn ISO/IEC Guide 25 và EN 45001 (là các tiêu chuẩn nói về công tác quản lý chất lượng trong phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn), năm 1999 phiên bản lần đầu tiên của tiêu chuẩn ISO/IEC17025 ra đời. Tiêu chuẩn này bao gồm các yêu cầu mà các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn phải  đáp  ứng nếu muốn chứng minh rằng phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn (sau  đây gọi tắt là PTN)  đang áp dụng một hệ thống chất lượng, và đồng thời PTN có năng lực kĩ thuật và có thể cung cấp các kết quả có giá trị về mặt kĩ thuật. 

Phiên bản lần thứ nhất của tiêu chuẩn này đã tham chiếu tới ISO/IEC 9001:1994 và ISO 9002:1994. Hai tiêu chuẩn này  đã  được thay thế bằng tiêu chuẩn ISO/IEC 9001:2000, có kết hợp với ISO/IEC 17025. Năm 2005, trong phiên bản lần thứ hai của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025, các điều của tiêu chuẩn được sửa đổi và bổ sung để phù hợp với ISO 9001:2000.

Các PTN khi tiếp cận để tìm hiểu sâu về tiêu chuẩn ISO/IEC17025 cần lưu ý một số điểm:

-         Toàn bộ chương 4 của tiêu chuẩn đề cập đến các vấn đề quản lý chung và dựa trên hầu hết các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO9001:2000

-         Toàn bộ chương 5 của tiêu chuẩn đề cập đến các vấn đề kỹ thuật chuyên nghành đối với chuyên môn đặc thù của PTN và kế thừa tiêu chuẩn ISO/IEC Guide 25, có thể kể ra đây một số điểm nổi bật:

o       Tiêu chuẩn nêu rõ các điều kiện tiên quyết về mặt năng lực của PTN (năng lực nhân sự, năng lực thiết bị và điều kiện môi trường,

o       Tiêu chuẩn nêu rõ về việc phát triển hoặc lựa chọn phương pháp thử và phê duyệt phương pháp thử, đặc biệt là công tác xử lý số liệu sau khi thực hiện phép thử thông qua việc ước lượng độ không đảm bảo đo (Uncertainty)

o       Tiêu chuẩn cũng đề cập đến tính liên kết chuẩn cũng như các hoạt động liên quan đến các hoạt động chuyên môn của PTN (từ lấy/quản lý mẫu, đảm bảo chất lượng phép thử cho đến việc báo cáo kết quả)

Trong quá trình áp dụng tiêu chuẩn này, các PTN cần đặc biệt lưu ý các điều kiện tiên quyết liên quan đến năng lực kỹ thuật của mình, nhất là nhân sự/thiết bị/điều kiện cơ sở hạ tầng và môi trường. Khi các điều kiện trên chưa đủ đáp ứng, thì dù công tác quản lý chung có phù hợp, PTN vẫn không đáp ứng được yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC17025.

Với các chuyên gia có kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động của PTN, Công ty ECO có thể tư vấn cho các doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn này, đồng thời có thể giúp các PTN đánh giá sơ bộ điều kiện kỹ thuật để biết được khả năng có thể áp dụng tiêu chuẩn này hay không.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN