Chính sách

Chính sách

  12 /11 /2016

Chính sách/tầm nhìn của ECO: Tri thức tạo chất lượng Công ty tư vấn ECO luôn ý thức được vai trò tiên quyết đối với thành công trong công tác quản lý doanh nghiệp là Tri Thức. Chúng tôi luôn ý thức rằng mỗi... [Đọc tiếp]

Sứ mạng

Sứ mạng

  12 /11 /2016

Công ty tư vấn ECO luôn ước mong hỗ trợ khách hàng kinh doanh hiệu quả thông qua việc áp dụng các công nghệ quản lý tiên tiến và tổng thể trong các lĩnh vực chất lượng, môi trường, an... [Đọc tiếp]

Lịch sử hình thành

Lịch sử hình thành

  12 /11 /2016

Bối cảnh ra đời Những năm đầu của thiên niên kỷ mới, đất nước Việt Nam đã đi trên con đường đổi mới được trên hai thập kỷ, hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân ngày càng được mở... [Đọc tiếp]