ISO14051 – MFCA – Hạch toán chi phí dòng vật liệu

  22 /04/2024

ISO14051 – MFCA – Hạch toán chi phí dòng vật liệu

MFCA là một công cụ để định lượng các dòng vật liệu trong dây chuyền sản xuất hoặc trong quá trình, theo cả đơn vị vật lý và tiền tệ. Nếu thực hiện được MFCA, doanh nghiệp có thể nhìn thấy các chi phí vật liệu, chi phí năng lượng, chi phí quản lý chất thải và chi phí chung được phân bổ như thế nào theo dòng vật liệu đi vào và đi ra với các trung tâm định lượng (QC – Quantity Center). MFCA là một trong những công cụ giúp doanh nghiệp nhìn rõ hơn các cơ hội cải tiến, đặc biệt là trong khuôn khổ hệ thống quản lý môi trường.

Trong tháng 4/2024, ECO đã thực hiện hướng dẫn ISO 14051 cho 1 đơn vị thành viên của tập đoàn Morinaga (Nhật Bản), một khách hàng truyền thống. Bài giảng tập trung vào 4 nội dung chính:

  • Làm rõ dòng vật liệu đi vào và đi ra đối với từng trung tâm định lượng (QC)
  • Làm rõ việc phân bổ chi phí hệ thống, chi phí năng lượng, chi phí quản lý chất thải phù hợp với dòng vật liệu đối với từng trung tâm định lượng.

Nguồn tin: Công ty tư vấn ECO

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN